REGULAMENT #CONCURS

 

            SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului online PICKUP.ro  #Concurs (numit în cele ce urmează "Concurs”) este compania Pick UP  S.R.L. cu sediul în Sat Budiu Mic, Comuna Craciunesti 547176, Nr. 129, Judet Mures, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1925/2004, având Codul Unic de Înregistrare RO16941262, denumită în continuare “Organizator”

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe pagina www.pickup.ro

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Prezentul Concurs se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

 

 SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1.Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada: 23.06.202231.07.2022, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.facebook.com/PickUp.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.2.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

 

               SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România si vârsta peste 18 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei SC PICK UP S.R.L., angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.facebook.com/PickUp.ro

 

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă sau autovehicule echipate care nu sunt proprietatea lor. 

4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.3. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

 

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană juridică și/sau fizică, care postează pe pagina de Facebook a Organizatorului, la postarea despre CONCURS o poză cu mașina echipată cu cel puțin un accesoriu achiziționat de la Pickup.ro.

Lista accesoriilor calificate pentru acest concurs este disponibilă aici:

Troliuri Warn, Limitless; Reflectoare gama PickUp.ro, VisionX, IPF; Hardtop Aeroklas, Alpha; Inchideri de bena Mountain Top, Aeroklas, Alpha, EGR; Capitonaj de bena Aeroklas; Accesorii auxiliare si off-road conform portofoliului de produse de pe pickup.ro

5.2. Persoanele menționate la pct.5.1. beneficiază de un discount garantat de 5% la următoarea comandă plasată pe www.pickup.ro sau telefonic la dep. de vanzari.

5.3. Persoanele care doresc să se înscrie în Concurs pot participa fără a plăti nicio taxă, în perioada: 22.06.2022- 31.07.2022 ora 23:59, ora României.

5.2. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe site-ul oficial www.pickup.ro;

b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

i. Să dețină un vehicul echipat cu cel puțin un accesoriu de la pickup.ro (din LISTA menționată mai sus- verificare in background a corectitudinii datelor- produselor achizitionate)

ii. Să posteze o poză cu mașina echipată cu cel puțin un accesoriu de la Pickup.ro, la postarea despre CONCURS de pe platforma https://www.facebook.com/PickUp.ro , în perioada 22.06.202231.07.2022, ora 23:59, ora României

iii. Fiecare participant care respectă regulementul beneficiază de un discount de 5% la următoarea comandă pe www.pickup.ro , până la finalul anului 2022. Discount-ul se aplică o singură dată și este cumulabil cu alte promoții existente.

5.3. Orice persoană poate participa de mai multe ori la concurs, însă primește o singură dată discount-ul de 5%.

SECȚIUNEA 6. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI, PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. PickUp.ro  România își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, PickUp.ro își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe rețelele de socializare, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.2. În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către PickUp.ro, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.3. Participanții la Concurs vor primi un discount de 5% sub forma de un cod unic la următoarea comandă plasată pe www.pickup.ro. PickUp.ro nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

6.4. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia/

6.5 Câștigătorul Concursului nu va putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la punctul 6.3.

6.6. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către SC PICK UP S.R.L. cu sediul în Sat Budiu Mic, Comuna Craciunesti 547176 , jud. Mures, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1925/2004 , având Codul Unic de Înregistrare RO16941262. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

 

            SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula concursul din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a câștigătorilor nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Facebook Oficiale “PICK- UP.RO” secțiunea POSTS.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de Facebook false sau multiple.

 

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventualele prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, după predarea premiului.

9.2. Organizatorul nu răspunde dacă câștigătorul este în imposibilitate de a-și ridica premiul, caz în care premiul se va acorda persoanei desemnate rezervă conform prezentului regulament.

 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

 

            SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civil. 

11.3. În cazul în care se invocă forța majoră Organizatorul este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acestuia să comunice participanților la Concurs situația ivită.

 

            SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunță lansarea Concursului, cât și pe site-ul oficial al organizatorului,  www.pickup.ro